به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۵
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۵۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۲ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۳ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۶۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۴ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷۱۴:۰۰۱۶:۰۰سرکارخانم جلالی
۵ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: جناب آقای عبدلی
موضوع: فنی
فنیپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۷۱۶:۰۰۱۸:۰۰جناب آقای عبدلی
۶ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۹
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۱۹۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۷ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۰۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی
۸ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
ساعت: ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مدرس: سرکارخانم جلالی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۱/۲۱۱۶:۰۰۱۸:۰۰سرکارخانم جلالی