کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  سه‌‌شنبه، ۲۱ آبان‌‌ماه ۱۳۹۸ | Tuesday, November 12, 2019
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۱۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۷

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۲۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۸

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۱۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۱۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ شهریور ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۶/۰۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۲۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۶ مرداد ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکار خانم هوشیار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب آقای بنی اسدی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۸ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی