کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  شنبه، ۵ مهر‌‌ماه ۱۳۹۹ | Saturday, September 26, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ شهریور ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۶/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۵ مرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۰۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی