کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  شنبه، ۲۶ آبان‌‌ماه ۱۳۹۷ | Saturday, November 17, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۶ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم هوشیار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم هوشیار

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۹/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم هوشیار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم هوشیار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم هوشیار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای نجفی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای نجفی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم هوشیار

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکار خانم هوشیار


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مهر ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۷/۰۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای بنی اسدی

۸

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۵

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۷

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۹

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

آقای بنی سدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

آقای بنی سدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۸

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

آقای بنی اسدی

۴

فنی

جمعه، ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکار خانم علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی