کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  پنج‌‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌‌ماه ۱۴۰۰ | Thursday, May 13, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: دوشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکار خانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکار خانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۷ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۴۰۰ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی