کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۵ مهر‌‌ماه ۱۴۰۰ | Monday, September 27, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: سه‌‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای نعمتی

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای نعمتی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای نعمتی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای نعمتی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب آقای نعمتی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب آقای نعمتی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس بنی لسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس بنی لسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۸ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکارخانم جلالی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۰:۳۰

۱۲:۳۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۲:۳۰

۱۴:۳۰

سرکارخانم جلالی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم جلالی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

سرکارخانم جلالی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم جلالی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۳

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

جناب آقای رضائی پور

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

جناب آقای رضائی پور

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

سرکارخانم جلالی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم جلالی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۴۰۰ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی