کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۱۲ خرداد‌‌ماه ۱۳۹۹ | Monday, June 1, 2020
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۸

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۶:۳۰

۱۸:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۹

۱۸:۳۰

۲۰:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۰

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۱

۱۴:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۲۲

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

جناب مهندس بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۸

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۰

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب مهندس بنی اسدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۴

۱۳:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۰۹:۳۰

۱۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۴

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

۱۷:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۳:۰۰

۱۴:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۱:۰۰

۱۲:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۸

۱۵:۳۰

۱۶:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۰۹

۱۷:۳۰

۱۸:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

۱۴:۳۰

۱۵:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۲:۳۰

۱۳:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۲/۱۱

۱۴:۰۰

۱۵:۰۰

جناب آقای بنی اسدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۱۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۸

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۲/۰۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۲۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۲۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای بنی اسدی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۳

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۵

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۸

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۶

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

۱۷:۳۰

۱۹:۳۰

جناب آقای بنی اسدی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

۱۵:۳۰

۱۷:۳۰

سرکارخانم علیزاده

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

۰۸:۳۰

۱۰:۳۰

سرکارخانم علیزاده 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پویا


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، ۲۰ متری افسریه، بين ۱۵ متری دوم و سوم، پلاک ۲۵۱، طبقه ۲

تلفن: ۳۳۱۴۴۰۱۰ - ۳۳۱۴۷۹۳۳ - ۳۳۸۰۷۵۵۴ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@pooya-ds.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پویا محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی