فهرست پزشکان، به همراه نشانی و زمان حضور

فهرست پزشکان به همراه نشانی و زمان حضور به تفکیک منطقه‌ی شهرداری جهت مراجعات پزشکی جهت تسهیل در کار هنرجویان گرامی اعلام می‌شود.

فهرست پزشکان، به همراه نشانی و زمان حضور

فهرست پزشکان به همراه نشانی و زمان حضور به تفکیک منطقه‌ی شهرداری جهت مراجعات پزشکی جهت تسهیل در کار هنرجویان گرامی اعلام می‌شود.

یک‌‌شنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷:۵۸

دکتر مصطفی روستا
منطقه ۱۴ شهرداری - خیابان پیروزی روبروی ایستگاه مترو نیروی هوایی نبش خیابان مقداد جنب تحفه سرا پلاک۲۱۶ طبقه دوم
تلفن : ۷۷۱۶۲۹۳۶ - ۷۷۱۶۲۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰


دکتر محمد ذاکری
منطقه ۱۴ شهرداری - میدان خراسان ابتدای خیابان ۱۷شهریور شمالی ابتدای خیابان عجب گل (جهان پناه) پ۳۲۶
تلفن : ۳۶۶۲۳۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

دکتر محسن ترکیان
منطقه ۱۴ شهرداری - خیابان پیروزی روبروی ایستگاه مترو نیروی هوایی نبش خیابان مقداد جنب تحفه سرا پ۲۱۶ طبقه دوم
تلفن : ۷۷۱۶۲۹۳۶ - ۷۷۱۶۲۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

دکتر حسین نظری
منطقه ۱۴ شهرداری - میدان خراسان ابتدای خیابان ۱۷شهریور شمالی ابتدای خیابان عجب گل (جهان پناه) پ۳۲۶
تلفن : ۳۶۶۲۳۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

دکتر منصور آرمین فر
منطقه ۱۴ شهرداری - میدان خراسان ابتدای خیابان ۱۷شهریور شمالی ابتدای خیابان عجب گل (جهان پناه) پ۳۲۶
تلفن : ۳۶۶۲۳۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰

دکتر احد قیاسی
منطقه ۱۴ شهرداری - خیابان پیروزی روبروی ایستگاه مترو نیروی هوایی نبش خیابان مقداد جنب تحفه سرا پ۲۱۶ طبقه دوم
تلفن : ۷۷۱۶۲۹۳۶ - ۷۷۱۶۲۹۰۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - دوشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

دکتر علی ایرانی
منطقه ۱۴ شهرداری - خیابان پیروزی خیابان شکوفه چهارراه عزیزی پ۲۵۸ طبقه اول
تلفن : ۳۳۳۰۹۵۷۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰

دکتر فرزانه صابری
منطقه ۱۵ شهرداری - افسریه ۱۵متری دوم نبش خیابان ۲۸ بالای دندانپزشکی خاتم طبقه دوم پلاک ۴۷۴
تلفن : ۳۳۸۴۷۶۹۰

ساعت کاری:
     - شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - یک‌شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - دوشنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - سه‌شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - چهارشنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - پنج‌شنبه : ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰

دکتر افشین ارجمند
منطقه ۱۵ شهرداری - افسریه ۱۵متری دوم نبش خیابان ۲۸ بالای دندانپزشکی خاتم طبقه دوم پلاک ۴۷۴
تلفن : ۳۳۸۴۷۶۹۰

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - یک‌شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - دوشنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - سه‌شنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - چهارشنبه : ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
    - پنج‌شنبه : ۱۱:۰۰ الی ۱۴:۰۰

دکتر کیوان جدیدفرد
منطقه ۱۵ شهرداری - مشیریه ۲۰متری اعظم نرسیده به خیابان بوعلی نبش کوچه نهم شرقی
تلفن : ۳۳۸۶۵۹۲۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - دوشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰

دکتر محمود شریفی مقدم
منطقه ۱۵ شهرداری - مشیریه ۲۰متری اعظم نرسیده به خیابان بوعلی نبش کوچه نهم شرقی
تلفن : ۳۳۸۶۵۹۲۲

ساعت کاری:
    - شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - یک‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - دوشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - سه‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - چهارشنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰
    - پنج‌شنبه : ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰

 


نظری وارد نشده است، شما اولین باشید ...